Niguliste Autokool

Algastme koolituse õppekava

Käesolev õppekava on koostatud tuginedes majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“, täiskasvanute koolituse seadusele ja haridus- ja teadusministri määrusele „Täienduskoolituse standard“.

 

Õppekava nimetus

B-kategooria mootorsõidukijuhi algastme koolituse õppekava

Majandustegevusteate nr

194048

Õppekavarühm

Transporditeenused

Õppe sisu ja õpiväljundid

Õppekava läbinu vastab B-kategooria mootosõidukijuhi kvalifikatsiooni nõuele.

Kvalifikatsiooninõuete saavutamiseks vajalikud õpiväljundid on toodud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riikliku õppekava „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ Lisas 5 ja Lisas 6.  

Õppe sisu on kirjeldatud kvalifikatsiooninõuetes ja riiklikus õppekavas.

Õpingute alustamise tingimused

Koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane ja omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Õppe kogumaht

Sõiduõppe maht on miinimum 30 tundi. Lisaks õppesõidule sõiduõpetajaga saab sõiduõpetajaga õpitut harjutada ka sõidupraktika saamise eesmärgil juhendajaga (Liiklusseadus § 109). Lõplik sõiduõppe kogumaht sõltub sellest, kui palju tunde on vaja, et saavutada õppekava õpiväljundid.

Teooriappe maht on orienteeruvalt 45 tundi, sealhulgas 6 auditoorset tundi, 1 praktikum ja orienteeruvalt 37 tundi E-õppet. Teooriappe kogumaht sõltub sellest, kui palju tunde on vaja, et saavutada õppekava õpiväljundid.

Õppematerjalide loend

Õigusaktid: Liiklusseadus, Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele, Liikluskindlustuse seadus.

Muud õppematerjalid on kättesaadavad Niguliste Autokooli E-õppe keskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus

E-õppe keskkond www.liikluskoolitus.ee/internetikool, õppeklss Niguliste 2-26, Tallinn, nõuetele vastavad õppesõidukid. Tellimuskoolitusi võib läbi viia ka tellija õpperuumides.

Lõpetamise tingimused

Läbitud kohustuslikud seminarid, sooritatud teooriaõppe arvestused E-õppe keskkonnas ja sõiduõppe arvestused, sooritatud kooli lõpueksamid (teooria- ja sõidueksam).

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus

Nõuded koolitajale

Omab Maanteeameti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust.