Niguliste Autokool

Õppekava

 

Niguliste Autokooli (koolitaja) õppekavas kirjeldatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ reguleerimata valdkonnad.

 

Koolitaja õppekava on kinnitatud Niguliste Autokooli juhatuse otsusega 7. septembril 2013.

 

Õppetöö korralduslikud alused on toodud õppekava sissejuhatavas osas. Tegevused ja meetodid algastme teooriaõppe õpiväljundite saavutamiseks; hindamismeetodid ja nende kirjeldused (õpiväljundite saavutamise kontrollimine); hindamiskriteeriumid ja nende kirjeldused (nõuded õppetulemuste hindamisele); iseseisva töö sisu ja kohustusliku kirjanduse loetelu on toodud ainekaartidel (LISA 1).

 

Õppeainete läbimise ajaline plaan kajastub Niguliste Autokooli tunniplaanis ja õpilase individuaalses õpinguplaanis. Võimaluse korral on soovitav kaasata juhendaja juhi ettevalmistamisel täiendava sõidupraktika saamiseks. Juhendajal soovitame osaleda nii teooria- kui sõiduõppe tundides.

 

 

Esmaõppe algastme koolitus koosneb kolmest teooriaõppe ja kolmest sõiduõppe moodulist, algastme pimeda aja koolitusest, ja esmaabi koolitusest (Tabel 1).

 

 Tabel 1. Riikliku õppekava kohane esmaõppe algastme koolituse maht ja teemad

Esmaõppe algaste

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Moodul 1

Õppe-tunde

Moodul 1

Sõidu-

Tundi

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

10

Juhi tööasend ja turvavarustus

16

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Sõiduki käsitsemine

Liiklus kui süsteem

Ohutu liiklemise põhimõtted

Teiste liiklejatega arvestamine

Sõiduki turvalisus

Inimene sõidukijuhina

Moodul 2

10

Moodul 2

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõidujärjekord  sõites

Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

 

Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine

Käitumine liiklusõnnetuse korral

Moodul 3

7

Moodul 3

6

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

Keskkonda säästev sõiduki kasutamine

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

 

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

Esmaõppe algastme pimeda aja koolitus

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kooli teooriaeksam

1

 

 

Kokku esmaõppe algastmes

29

Kokku esmaõppe algastmes

23

Liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis

Esmase juhiloa saamine


Algastme koolituse teooriaõpe jaguneb iseseisvaks õppeks e-õppe keskkonnas, praktikumideks ja seminari vormis tundideks autokoolis. E-õppe keskkonnas õppimist toetavad iga teema kohta koostatud õpijuhised ja vajadusel konsultatsioonid õpetajaga. Iseseisva töö ja kontakttundide mahud on toodud Tabelis 2.

 

Tabel 2. Teooriaõppe mahud

Teema nr

Teema

Iseseisev töö

Seminar

Praktikum

Kokku

T 1.1.

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

1,5

0,5

0

2

T 1.2.

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

1,5

0,5

0

2

T 1.3.

Liiklus kui süsteem

12

0

0

12

T 1.4.

Ohutu liiklemise põhimõtted

3

0

0

3

T 1.5.

Teiste liiklejatega arvestamine

1

0

0

1

T 1.6.

Sõiduki turvalisus

3

0

3*

3

T 1.7.

Inimene sõidukijuhina – impulsiivne käitumine liikluses

1

2

0

3

T 2.1.

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites

2

0

0

2

T 2.2.

Sõidujärjekord  sõites

3

0

0

3

T 2.3.

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

3

0

0

3

T 2.4.

Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine

3

0

0

3

T 2.5.

Käitumine liiklusõnnetuse korral

3

0

0

3

T 2.6.

Inimene sõidukijuhina – enda seisundi hindamine

1

2

0

3

T 3.1.

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

2

0

0

2

T 3.1.1

Möödasõidu praktikum

0

0

1

1

T 3.2.

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

2

0

0

2

T 3.3.

Keskkonda säästev sõiduki kasutamine

2

0

0

2

T 3.4.

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

0

0

2

T 3.5.

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

0

2

0

2

TE

Teooriaeksam

 

1

 

 

 

Kokku

46

8

1

55

           

Õppemahud on toodud akadeemilistes tundides. Üks tund on 45 min. Kontaktõppena kohustuslikud tunnid on märgitud roheliseks. Teema esimene number tähistab mooduli numbrit. Iseseisva töö maht on hinnanguline töö maht, mis võib keskmiselt kuluda antud teema läbimiseks. Kõikides teemades toimuvad õpilaste soovi korral seminarid/konsultatsioonitunnid. Tundide toimumise ajad on e-õppe keskkonnas asuvas autokooli tunniplaanis.

 

Algastme koolituse teooriaõpe lõpeb teooriaeksamiga. Teooriaeksamile lubatakse kui kõik teooriaõppe arvestused on e-õppe keskkonnas sooritatud. Teooriaeksami läbiviimisel ja hindamisel tuginetakse Majandus- ja kommunikatsioonministri määrusele  „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ (Riigi Teataja I, 2011).

 

Algastme koolituse pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus jaguneb üheks  praktikumiks ja üheks sõidutunniks. Pimeda ajal sõiduki juhtimise koolituse ainekaardid on toodud Lisas 2.

 

Esmaabi koolitus jaguneb iseseisvaks tööks e-õppe keskkonnas (8 tundi) ja praktikumiks (8 tundi).

 

Algastme koolituse sõiduõpe jaguneb sõidutundideks õpetajaga ja võimalusel sõidupraktikaks juhendajaga. Sõiduõppe ainekaardid on toodud LISAS 3. Sõiduõppe läbiviimisel lähtutakse järgmistest printsiipidest:

  • Õpilane on oma õppimise planeerija ja võtab vastutuse oma õppimise eest.
  • Õpetaja suunab ja toetab õpilast õppeprotsessis tuginedes arengutreeningu põhimõtetele ja seda toetavatele meetoditele.
  • Iga sõidutunni alguses seatakse tunnile eesmärgid ja iga tunni lõpus analüüsitakse kas ja kuivõrd eesmärgid saavutati.
  • Õpilasel on soovitav pidada õppimise kohta päevikut, milles seab erinevatele etappidele eesmärgid, kirjeldab tegevusi eesmärkide saavutamiseks, analüüsib kas ja kuivõrd eesmärgid saavutati.
  • Mooduli lõpus on õppekavas seatud õpiväljundite saavutamise hindamise kriteeriumiks asjaolu, et õpilase ja õpetaja hinnangud langevad kokku.

 

Hindamisel lähtutakse Niguliste Autokooli linnasõidueksami hindamiskriteeriumitest (Niguliste Autokool, 2011) ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” (Riigi Teataja I, 2011).

 

Algastme koolituse sõiduõpe lõpeb hindava sõiduga (S 3.2), kus analüüsitakse õpilase ja õpetaja koostöös õpilase oskust planeerida oma sõitu ja sõita planeeritud marsruudil ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt. Hindamisel lähtutakse Niguliste Autokooli sõidueksami hindamiskriteeriumitest (Niguliste Autokool, 2011). Päev enne hindavat sõitu määrab õpetaja sihtpunktid, kuhu õpilasel tuleb sõita ja õpilane planeerib kuidas ta sinna jõuab.

 

Esmaõppe lõppastme koolitus koosneb neljast teooriatunnist ja kahest sõidutunnist. Riikliku õppekava kohane lõppastme koolituse maht  teemade kaupa on toodud Tabelis 3.

 

Tabel 3. Lõppastme koolituse maht ja teemad

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.   Käitumine libedates teeoludes                                                                                                                

3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja  teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine                                                                                                                  

1

Libedasõidu riskivältimise praktikum

1

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

1

Kokku lõppastme koolituses     

4

Kokku lõppastme koolituses     

2

 

Niguliste Autokooli lõppastme koolitus jaguneb iseseisvaks tööks e-õppekeskkonnas, praktikumideks ja sõidutundideks. Iseseisva töö kontakttundide mahud on Tabelis 4.

 

Tabel 4. Lõppastme koolituse iseseisva töö ja kontakttundide maht

 

Sõidutund

Iseseisev töö e-õppe keskkonnas

Praktikum

Seminar

EcoDriving

1

 

1

 

Riskivältimise teooria

 

1,5

 

 

Libedaraja riskivältimine

1

 

1

 

Koolitust kokku võttev seminar

 

 

 

0,5

 

 

Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestava mõtteviisi sõidu ja teooriaõpe viiakse läbi EcoDriving koolitusena. Kui libedaraja koolitus viiakse läbi kunstlibedarajal, toimub koolitus raja omanik õppekava kohaselt. Niguliste Autokooli libedarajakoolituse (praktikum ja sõidutund) metoodika on toodud LISAS 4.

 

Niguliste Autokool OÜ

Heli Ainjärv