Niguliste Autokool

Koolieksamid

Koolieksamite vastuvõtmise eeskiri


Enne koolieksameid peab olema läbitud esmaabikoolitus.

1. Teooriaeksam
1.1 Teooriaeksamit saab teha selleks eelnevalt registreerides. Registreerida saab ka telefoni teel 511 86 08.
1.2. Teooriaeksamile saab, kui teooriakursus on läbitud ja arvestused iga teoorialoengu teema kohta on tehtud.
1.2.1. Punktis 1.2. toodud õpingute läbimise kohta on info e-koolis. Kasutajatunnuse ja parooli saab Niguliste Autokoolist.
1.3. Niguliste Autokooli teooriakursusest osavõtjale on esimene teooriaeksam tasuta, kuna see kuulub teooriakursuse hinna sisse. Iga korduseksam maksab 20 (kakskümmend) EUR. Korduseksami tasu peab olema makstud enne eksamit.
1.4. Teooriaeksamil tuleb vastata 60 küsimusele. Eksam on sooritataud, kui õigete vastsutse osakaal on vähenmalt 90%.
1.6. Teooriaeksam kehtib kolm nädalat. Kehtivusaja lõppedes on teooria korduseksam tasuta.

2. Sõidueksam
2.1 Sõidueksam koosneb kahest osast: platsisõidueksamist ja linnasõidueksamist.
2.1.1. Sõidueksamit saab teha selleks eelnevalt registreerides.
2.1.2. Sõidueksamile saamiseks peavad olema läbitud kõik kooli õppekavas ettenähtud teemad ja tehtud sõiduõppe arvestused järgmistel teemadel:
2.1.2.1. Sõit samaliigiliste teede ristmikel.
2.1.2.2. Sõit ühe-ja kahesuunalise liiklusega teedel.
2.1.2.3. Parem-, vasak- ja tagasipöörded.
2.1.2.4. Sõit ringliiklusega ristmikel.
2.1.2.5. Aeglustus-ja kiirendusraja kasutamine.
2.1.2.6. Sõit trammiteega teel.
2.2.1. Platsisõidueksamit võetakse vastu vastavalt Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kehtestatud eksamineerimise eeskirjale.
2.2.2. Platsisõidueksam maksab  sama palju kui üks sõidutund.
2.3. Linnasõidueksam.
2.3.1.Algastme koolituse sõiduõpe lõpeb hindava sõiduga, kus analüüsitakse õpilase ja õpetaja koostöös õpilase oskust planeerida oma sõitu ja sõita planeeritud marsruudil ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt. Hindamisel lähtutakse Niguliste Autokooli linnasõidu hindamiskriteeriumitest. Päev enne hindavat sõitu määrab õpetaja sihtpunktid, kuhu õpilasel tuleb sõita ja õpilane planeerib kuidas ta sinna jõuab.
2.3.2. Linnasõidueksamiks kulub 2 sõidutundi.
2.3.2. Linnasõidueksamil lubatud vigade arv on kuus. Piisab aga ühest konfliktsituatsioonist, et eksam loetakse mittesooritatuks. (vt. Niguliste Autokooli kodulehel “Linnasõidueksami hindamise alused“).
2.3.3. Linnasõidueksam maksab  sama palju kui kaks sõidutundi.
2.4 Linna- ja platsisõidueksam kehtib kolm nädalat.