Niguliste Autokool

Koolituslepingu näidis                                    

Käesolev Leping on sõlmitud Tallinnas xxx.a.

 

OÜ Niguliste Autokool, registrikoodiga 10573464, aadressiga Niguliste 2-26, Tallinn 10146, keda esindab juhatuse liige Heli Ainjärv, edaspidi nimetatud "Niguliste Autokool"

 

ja

 

xxx, isikukoodiga xxx, aadressiga xxx, juhul, kui nimetatud Pool on alaealine, peab Lepingule olema lisatud vanema kirjalik nõusolek (koos sünnitunnistuse koopiaga), edaspidi nimetatud "õpilane",

 

keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, sõlmisid käesoleva Lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1. Üldsätted

 

1.1. Leping koosneb Lepingu tekstist, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu ning Lepingu lisade allakirjutamist.

 

1.2. Lepingule on lisatud järgmised Lisad:

1.2.1. Niguliste autokooli koolieksamite vastuvõtmise eeskiri;

1.2.2. Lapsevanema avaldus (vajadusel);

1.2.3. Sünnitunnistuse koopia (vajadusel);

1.2.4. Teisest autokoolist üle tulles akadeemiline õiend sealsete õpingute kohta (vajadusel).

1.3. Koolituslepingu objektiks on koolitusteenuse osutamine Niguliste Autokooli poolt.

 

1.4. Pooled juhinduvad Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast lepingust.

 

2. Poolte õigused ja kohustused

 

2.1. Niguliste Autokool lähtub õpetamisel:

 

2.1.1.      Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud B-kategooria sõidukijuhtide riiklikust õppekavast ja Niguliste Autokooli õppekavast.

2.1.2.      Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud nõuetest autojuhi teadmistele, oskustele ja käitumisele.

2.1.3.      Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega  kehtestatud auto-ja mootorrattajuhi eksamineerimise eeskirjast

2.1.4.      Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud auto- ja mootorrattajuhi ettevalmistamise eeskirjast.

                                                                                                                         

 

2.2. Õpilane kohustub tasuma teooriakursuse eest 200 € ( kakssada EUR).

 

2.2.1. Õpilane on kohustatud nimetatud summa tasuma vähemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest Niguliste Autokooli arveldusarvele EE832200221011967775 (Swedbank). Summa loetakse tasutuks alates summa laekumise hetkest Niguliste Autokooli pangaarvele. Tähtajaks summa tasumata jätmisel on õpilane kohustatud maksma viivist vastavalt Lepingu punktile 7.1.

 

2.2.2. Punktis 2.2. nimetatud kursuste tasu sisaldab tasu teooriakursuse eest e-õppena, seminaride ja praktikumidena, vajalikke konsultatsioone õppetöö käigus, kooli teooriaeksamit ja soovi korral proovieksameid.

 

2.3. Lisaks eelmainitud teooriakursuse tasule kohustub õpilane tasuma eraldi õppesõidu eest Niguliste Autokooli arveldusarvele Swedbangas, konto nr EE832200221011967775 või sularahas Niguliste Autokooli kassasse:

 

2.3.1. summas 25 € (kakskümmed viis EUR).

 

2.4. Õpingute katkestamise korral Niguliste Autokoolis kasutamata jäänud ettemaksed tagastatakse õpilase kirjaliku avalduse alusel. Õpingute katkestamise korral tasub õpilane 20 € akadeemilise õiendi koostamise eest.

 

2.5. Õpingute lõpetamise korral Niguliste Autokoolis kasutamata jäänud ettemaksed tagastatakse õpilase kirjaliku avalduse alusel.

 

2.6. Õppesõidul eksami I etapi harjutuste õppeplatsi kasutamise renditasu maksab õpilane platsi omanikule (sõltuvalt platsist on renditasu umbes 0,06 eurosenti 1 minuti eest).

 

2.7. Igal esmaspäeval näeb õpilane e-koolis ülevaadet tasumata jäänud sõidutundide või muude koolitustasude kohta. See summa peab olema tasutud sama nädala reedeks. Tähtajaks summa tasumata jätmisel on õpilane kohustatud maksma viivist vastavalt Lepingu punktile 7.1.

  

2.8. Peale Maanteeameti büroos eksamite sooritamist kohustub õpilane tagastama tema nimele väljastatud õpingukaardid Niguliste Autokooli arhiveerimiseks.

 

2.9. Niguliste Autokool jätab endale õiguse muuta vajadusel hinnakirja. Hinnakirja muudatusest teatatakse õpilasele kirjalikult kahenädalase etteteatamisajaga.

 

 

 

3. Teooriaõpetus

 

3.1. Teooriakursus koosneb seminaridest, praktikumidest ja iseseisvast tööst e-õppe keskkonnas ja  arvestuste tegemisest kõikides õppekavas ettenähtud teemades.

 

3.2. Kui õpilane on teooriakursuse läbinud, kõik arvestused positiivselt sooritatud, on tal õigus sooritada kooli teooriaeksam.

 

3.2.1. Teooriaeksami sooritamine toimub vastavalt Niguliste Autokooli koolieksamite vastuvõtmise eeskirjale (Lisa 1).

 

4. Sõiduõpetus

 

4.1. Kohustuslike sõidutundide arv on 23 (16 sõidutundi 1. ja 2. moodulis kokku, 6 sõidutundi 3. moodulis ja 1 tund pimeda ajal sõiduki juhtimist teel).

 

4.1.1. Ühe sõidutunni pikkus on 45 minutit.

 

4.2. Mootorsõidukijuhi nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart koos märkega teeliiklusesse lubamise kohta tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit õppesõidul ning koolituskursuse õpingukaart või tunnistus tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit sõidupraktikal. Õpingukaart on üldjuhul digitaalne. Kui soovitakse sõitu harjutada juhendajaga, peab kaasas olema paberil õpingukaart.

 

4.2.1. Õpingukaardi väljastamise eelduseks on kehtiva tervisetõendi olemasolu, mis ei ole vanem kui kolm kuud arvates õpingute alustamisest autokoolis.

 

4.3. Sõidutundide kohta peetakse arvestust õpingukaardil, kuhu märgitakse sõidutunni toimumise kuupäev; tundide arv; tunni teema; tunni alguse aeg.

 

4.4. Õpingukaardile punktis 4.3. kantud andmete õigsust kinnitavad õpilane ja õpetaja sõidutunni lõpus oma allkirjadega õpingukaardil. Elektroonilise õpingukaardi kasutamise korral loetakse õpilase ja õpetaja poolt õpingukaardil olevad andmed kinnitatuks e-õppe keskkonnas.

 

4.5. Kui õpilane ei saa kokkulepitud sõidutundi tulla, tuleb sellest õpetajale vähemalt 24 h ette teatada. Kui õpetajale teatatakse tundi mitteilmumisest hiljem või ei teatata üldse, tuleb õpilasel tasuda aja eest, mille ta oli enda jaoks broneerinud.

 

4.6. Kui õpetaja tundi hilineb, tasub õpilane ainult tema käsutuses oleva aja eest.

 

4.7. Kui õpetaja ilma õpilasele ette teatamata tundi ei ilmu, saab õpilane tasuta nii mitu sõidutundi  kui selleks ajaks oli broneeritud, mil õpetaja ei tulnud.

 

4.8. Sõidueksami sooritamine toimub vastavalt Niguliste Autokooli koolieksamite vastuvõtmise eeskirjale (Lisa 1).

 

4.9. Liiklusseaduse kohaselt ei tohi juhtimist üle anda isikule, kes on joobeseisundis. Seepärast on õpetajal enne sõidutundi õigus tuvastada joovet.

 

4.10. Õpilane annab käesolevat lepingut sõlmides õiguse kasutada oma isikuandmeid liiklusohutusalastes liiklusuuringutes, mille eesmärgiks on tõhustada Niguliste Autokooli õppekvaliteeti. Niguliste Autokoolil on õigus küsida kliendiandmeid, mis on seotud õpilase käitumisega teeliikluses, sh liiklusõnnetustes osalemisega, kõnealuseid kliendiandmeid sisaldavatest andmekogudest või andmebaasidest.

 

5. Sõidukijuhi kursuse lõpetamine

 

5.1. Pärast kooli teooriaeksami ja sõidueksami sooritamist ning tagasisideankeedi täitmist väljastab Niguliste Autokool tunnistuse koolituse läbimise kohta, mis annab õpilasele õiguse minna eksamitele Maanteeameti büroos.

 

6. Lepingu muutmine ja kehtivus

 

6.1. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kokkuleppel kirjalikult. Kirjaliku vormi mittejärgmisel on muudatused tühised.

6.2. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni oma lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.

6.3. Leping loetakse sõlmituks selle e-õppekeskkonda üles laadimisega.

 

7. Poolte vastutus

 

7.1. Juhul, kui õpilane ei täida punktides 2.2. ja 2.3. lepingutingimusi või ei täida neid nõuetekohaselt, peab ta maksma viivist 0.5% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7.2. Juhul, kui Niguliste Autokool ei täida Lepingu punktides 2.1. ja 2.2.2 ettenähtud kohustusi, tasub ta õpilase nõudmisel leppetrahvi 32 € ulatuses.

7.3. Lisaks Lepingus ettenähtud viivise ja leppetrahvi tasumisele, on Pooled kohustatud täielikult hüvitama teineteisele Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju.

 

8. Informeerimine

 

8.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni 5118608, E-meili nigulisteautokool@gmail.com kaudu.

8.2. Teade loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

 

9. Vääramatu jõud

 

9.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).

9.1.1. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses, sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist, või muud Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.

9.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

 

                                                                                                                                                LISA 1. Niguliste autokool koolieksamite vastuvõtmise eeskiri

 

 

1. Teooriaeksam

1.1 Teooriaeksamit saab teha selleks eelnevalt registreerides. Registreerida saab e-maili teel nigulisteautokool@gmail.com või telefoni 5118608 teel.

1.2. Teooriaeksamile lubatakse kui teooriakursus on läbitud ja õppekavas ette nähtud arvestused on sooritatud.

1.2.1. Punktis 1.2. toodud õpingute läbimise kohta on informatsioon e-õppe keskkonnas. Kasutajatunnuse ja parooli saab Niguliste Autokoolist.

1.3. Teooria eksam maksab 10 €. Niguliste Autokooli teooriakursusest osavõtjale on esimene teooriaeksam tasuta, kuna see kuulub teooriakursuse hinna sisse. Iga korduseksam maksab 10 €. Korduseksami tasu peab olema makstud enne eksamit.

1.4. Teooriaeksamil tuleb vastata 60 küsimusele. Eksam on sooritatud kui 90 % küsimustest on vastatud õigesti. Eksami tegemiseks on aega 45 minutit.

1.5. Teooriaeksam kehtib kolm nädalat. Kehtivusaja lõppedes on teooria korduseksam tasuta.

 

2. Sõidueksam

2.1. Sõidueksamit saab teha selleks eelnevalt registreerides. Registreerida saab e-maili teel info@nigulisteautokool.ee  või telefoni teel 5118608 teel.

2.2. Sõidueksamile lubatakse kui kõik õppekavas ette nähtud arvestused on sooritatud.

2.3. Punktis 2.2. toodud õpingute läbimise kohta on informatsioon e-õppe keskkonnas.

2.4. Sõidueksamil lubatud vigade arv on kuus. Piisab aga ühest konfliktsituatsioonist, et eksam loetakse mittesooritatuks (vt. Niguliste Autokooli kodulehel “Linnasõidueksami hindamise alused“).Place some text here.